OGŁOSZENIE

Zarząd Spółki Wodno-Ściekowej „Złota Struga” w Żarach ogłasza konkurs na stanowisko:
Dyrektora Spółki

SPÓŁKA WODNO – ŚCIEKOWA ,,ZŁOTA STRUGA”, 68-200 Żary, ul. Żurawia 19 

tel.  68 374 60 00 do 01
fax. 68 374 47 50

 
    Kandydaci przystępujący do konkursu powinni legitymować się wykształceniem wyższym technicznym lub ekonomicznym oraz co najmniej pięcioletnim stażem pracy, w tym co najmniej trzyletnim stażem na stanowisku kierowniczym.
    Pozostałe wymagania wobec kandydatów oraz warunki i tryb przeprowadzenia konkursu określone są w regulaminie konkursu udostępnionym na stronie internetowej spółki www.zlotastruga.com.pl lub w siedzibie spółki.
   Oferty zwierające CV kandydata oraz komplet wymaganych dokumentów należy złożyć najpóźniej do 6 maja do godziny 12 w siedzibie spółki w Żarach ul.Żurawia 19.

III. SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Specyfikację można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pobrać ze strony internetowej www.zlotastruga.com.pl

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciągnika rolniczego,
 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  • CPV 16700000-2 ciągniki rolnicze

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje dostawę nowego, w pełni sprawnego ciągnika rolniczego. 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Cześć II SIWZ.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy.

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

 1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadaj ą niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuj ą potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.Warunek ten będzie spełniony, jeśli Wykonawca wykonał w ostatnich 3 latach (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł każda.
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art  24 ust.1 u. p. z. p.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

 • Kryterium przy wyborze oferty będą: cena 90%, okres gwarancji 10%.
 • Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta za realizację zamówienia zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 • Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej punktacji, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

VIII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 • Oferty należy składać w sekretariacie spółki przy ul. Żurawiej 19 w Żarach do dnia 11 stycznia 2021 do godziny 12.00
 • Komisja przetargowa otworzy oferty w dniu 11 stycznia 2021 o godz. 12:30 w siedzibie spółki przy ul. Żurawiej 19 w Żarach

IX. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTA

 • Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
 • Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert w związku z tym nie ma zastosowania art. 111 § 2 KC.