O nas

Wstęp

Spółka Wodno-Ściekowa “Złota Struga” w Żarach powołana została w  1985 roku w celu wybudowania miejskiej oczyszczalni ścieków.  Oddana do eksploatacji w 1995 roku nowa  oczyszczalnia ścieków, zarządzana od początku i aktualnie przez Spółkę Wodno-Ściekową  “ZŁOTA STRUGA”, umiejscowiona w północno-wschodniej części miasta, jest nowoczesnym mechaniczno-biologicznym obiektem do unieszkodliwiania ścieków komunalnych.
Żary położone są na Wysoczyźnie Żarskiej zwanej Wzniesieniami Żarskimi, na pograniczu Niziny Śląskiej i Niziny Wielkopolskiej. Żary są czwartym, co do wielkości miastem w województwie oraz znaczącym ośrodkiem gospodarczym i kulturowym. Są także największym miastem w polskiej części Łużyc i między innymi z tego względu noszą miano Stolicy Polskich Łużyc.                                                                                                     

Historia

Spółka Wodno-Ściekowa “Złota Struga” w Żarach powstała w 1985 roku z inicjatywy 16 największych działających wówczas zakładów pracy z terenu miasta Żary przy udziale Urzędu Miasta w Żarach.
O powołaniu spółki wodno-ściekowej zadecydowały wówczas względy ekonomiczne.W wyniku podpisanego porozumienia Spółkę powołano do życia Decyzją nr Naczelnika Miasta Żary na podstawie Ustawy Prawo wodne.
Na I Walnym Zgromadzeniu członków Spółki Wodno-Ściekowej „Złota Struga” w Żarach uchwalono Statut Spółki Wodno-Ściekowej „Złota Struga” w Żarach, wraz z określeniem obszaru działania, który miał obejmować obszar miasta Żary. W dniu 6 marca 1985 roku Spółka wpisana została do Księgi Wodnej województwa zielonogórskiego.

Podstawowym celem – dla realizacji którego została powołana Spółka - była budowa, utrzymywanie i eksploatacja oczyszczalni ścieków w Żarach dla ochrony rzeki Złota Struga przed zanieczyszczeniami.

Zdecydowano się na budowę oczyszczalni ścieków dla systemu rozdzielczego o przepustowości 15 000 m3/dobę, dzięki czemu wszystkie ścieki bytowe i przemysłowe są oczyszczane na jednej oczyszczalni.

Do roku 1995 Spółka Wodno-Ściekowa „Złota Struga” wybudowała nowoczesną mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków  - do eksploatacji oddana została 9 września 1995 roku. Budowa oczyszczalni sfinansowana została ze składek członkowskich członków Spółki a także z pozyskanych na ten cel dotacji państwowych udzielonych przez Urząd Wojewódzki w Zielonej Górze i Fundusze Ochrony Środowiska w Warszawie i Zielonej Górze. Uzyskano także dotację z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie.

W czasie dwudziestoletniego okresu istnienia i funkcjonowania oczyszczalni ścieków zrealizowano – oprócz ponoszonych nakładów na odtworzenie i modernizację majątku Spółki  - szereg inwestycji mających na celu rozszerzenie zakresu i poprawę jakości świadczonych przez Spółkę usług.

W 1997 roku wybudowano stację odwadniania i higienizacji osadów ściekowych by w ten sposób przystosować je do dalszego wykorzystywania na zdegradowanych obszarach rolniczych czy leśnych.

W 2003 roku wybudowano na terenie oczyszczalni zautomatyzowany punkt odbioru dowożonych ścieków sanitarnych i przemysłowych eliminując tym samym dotychczasową dowolność ich zrzutu na terenie miasta.

W 2009 roku oddano do użytku nowoczesną – jedną z pierwszych w Polsce – suszarnię osadów ściekowych. Dzięki temu ograniczono trzykrotnie ich objętość a także wysuszone osady w tej postaci są przystosowane do ich termicznego unicestwiania (spalania).

W latach 2015-2016 zrealizowano budowę drugiego rurociągu tłocznego ścieków surowych wraz z modernizacją węzła tłocznego z komorą zasuw i kratą na kolektorze dosyłowym ścieki do oczyszczalni.

Podkreślić należy, że zrealizowane w minionym dwudziestoleciu funkcjonowania oczyszczalni ścieków nakłady inwestycyjne sfinansowane zostały ze środków własnych uzupełnianych zaciąganymi pożyczkami w WFOŚiGW w Zielonej Górze a ponadto uzyskanymi dotacjami np. z Ekofunduszu w Warszawie. Dzięki temu trzykrotnie wzrosła wartość majątku Spółki.

Gwarantem wysokiej jakości świadczonych usług i sprawnej, skutecznej pracy oczyszczalni ścieków jest sprawdzona, doświadczona i oddana swej pracy załoga Spółki.
Pracownicy Spółki – w większości od początku funkcjonowania oczyszczalni ścieków – swą wzorową postawą zasługują na najwyższe uznanie i szacunek.