Previous Next

Zakończenie realizacji I etapu modernizacji oczyszczalni

W dniu 30 listopada 2023 r. dokonano  końcowego odbioru robót budowlanych w ramach realizowanej inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Żarach Etap I – budowa i modernizacja obiektów technologicznych”. 


Wykonany zakres robót obejmował całkowitą zmianę technologii oczyszczania ścieków. Niezbędne było wykonanie części nowych obiektów i kompleksowe zmodernizowanie obiektów istniejących. Powstałe nowe obiekty to: dwa zbiorniki wtórne z nowym wyposażeniem technologicznym, komora zbiorczo-rozdzielcza wraz z pompownią osadu recyrkulowanego i nadmiernego, komora pomiarowa ilości oczyszczonych ścieków i budynek dmuchaw. Gruntownej przebudowie poddany został dotychczasowy bioreaktor oraz  dwa dotychczasowe osadniki wtórne. W wyniku ich modernizacji powstał dwuobiektowy nowy reaktor biologiczny z wydzielonymi komorami technologicznymi: komorą defosfatacji, komorą fakultatywnej denitryfikacji i nitryfikacji oraz trzema komorami nitryfikacji. Komory nitryfikacyjne zostały wyposażone w nowoczesny system napowietrzenia drobnopęcherzykowego, który zasilany jest przez system bardzo wydajnych i nowoczesnych dmuchaw. Układ technologiczny został wyposażany również w system energooszczędnych mieszadeł i pomp tłocznych o wysokiej sprawności.  

Nad właściwym procesem biologicznego oczyszczania czuwają autonomiczne nowoczesne dwa systemy informatyczne, pracujące w oparciu sterowniki uzbrojone w predykcyjne funkcje. Optymalizacja procesu przebiega na pełnym biegu pracy oczyszczania ścieków. Już teraz stwierdzamy, że wdrożona technologia  w pełni spełnia zamierzona oczekiwania. Proces oczyszczania odbywa się bez zakłóceń a osiągane wyniki bez trudu spełniają warunki nałożone w pozwoleniu wodnoprawnym. 

Koszt wykonania I etapu wyniósł 13 304 580 zł. Wykonawcą było konsorcjum „Bromast” z Chociczy, z którym pod koniec 2019 r. zawarto umowę na wykonanie pełnego zakresu robót  I etapu modernizacji. 

Źródła sfinansowania I etapu stanowiła pożyczka i środki własne. Zrealizowana inwestycja możliwa była  dzięki wsparciu finansowemu ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, który udzielił Spółce pożyczkę na preferencyjnych warunkach w kwocie dziesięciu milionów złotych. Pozostałe środki niezbędne do zakończenia inwestycji pochodzą z własnych zasobów finansowych Spółki.   

Realizując tę inwestycję Spółka osiągnęła kilka celów. Przede wszystkim powstrzymana została degradacja stanu technicznego pracujących urządzeń, co wyeliminowało groźbę utraty zdolności oczyszczania ścieków w przypadku ich awarii. W wyniku wprowadzeniu nowej technologii napowietrzania w znacznym stopniu zmniejszeniu ulegają koszty zużycie energii elektrycznej. Osiągnięta została znaczna poprawa i stabilność parametrów oczyszczonych ścieków. Zmniejszony został poziom hałasu. Dodatkowo, bardzo  istotną korzyścią szczególnie dla lokalnego środowiska jest znaczne  zmniejszenie emisji substancji złowonnych na bloku reakcyjnym wskutek efektywniejszego napowietrzania oczyszczanych ścieków. Spodziewać się też należy zmniejszenia produkcji osadów ściekowych gdyż poprzez lepsze napowietrzenie będzie następować zwiększona mineralizacja. 


Drukuj   E-mail