OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

NA DOSTAWĘ CIĄGNIKA ROLNICZEGO


I. ZAMAWIAJĄCY

SPÓŁKA WODNO – ŚCIEKOWA ,,ZŁOTA STRUGA”, 68-200 Żary, ul. Żurawia 19 

tel.  68 374 60 00 do 01
fax. 68 374 47 50

II. TRYB ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień  publicznych.

III. SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Specyfikację można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pobrać ze strony internetowej www.zlotastruga.com.pl

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciągnika rolniczego,
 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  • CPV 16700000-2 ciągniki rolnicze

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje dostawę nowego, w pełni sprawnego ciągnika rolniczego. 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Cześć II SIWZ.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy.

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

 1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadaj ą niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuj ą potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.Warunek ten będzie spełniony, jeśli Wykonawca wykonał w ostatnich 3 latach (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł każda.
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art  24 ust.1 u. p. z. p.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

 • Kryterium przy wyborze oferty będą: cena 90%, okres gwarancji 10%.
 • Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta za realizację zamówienia zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 • Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej punktacji, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

VIII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 • Oferty należy składać w sekretariacie spółki przy ul. Żurawiej 19 w Żarach do dnia 11 stycznia 2021 do godziny 12.00
 • Komisja przetargowa otworzy oferty w dniu 11 stycznia 2021 o godz. 12:30 w siedzibie spółki przy ul. Żurawiej 19 w Żarach

IX. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTA

 • Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
 • Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert w związku z tym nie ma zastosowania art. 111 § 2 KC.