Spółka Wodno Ściekowa „Złota Struga” działa w Żarach od 1985 roku. Od 1995r roku uruchomiła i eksploatuje wybudowaną w latach 1991-1995r oczyszczalnię ścieków .

Oczyszczalnia umiejscowiona w północno-wschodniej części miasta, jest nowoczesnym mechaniczno-biologicznym obiektem do unieszkodliwiania ścieków komunalnych. Ścieki z miasta spływają grawitacyjnie do przepompowni ścieków surowych , a dalej kierowane są na komorę krat, piaskowniki, osadnik wstępny, komorę osadu czynnego, osadnik wtórny, gdzie poddawane są procesowi oczyszczania. Oczyszczalnia o przepustowości 15000 m3/dobę oczyszcza średnio 7000 m3/dobę, ścieków, które kierowane są następnie do potoku Złota Struga. Redukcja zanieczyszczeń wynosi ok. 95%. 
W 1997 roku oczyszczalnia wyposażona została w urządzenia do higienizacji osadów wapnem palonym. Dzięki temu osady powstające w oczyszczalni nadają się do przyrodniczego wykorzystania.